燕雀草,大家的植物园!

风入松

年代:宋代作者:张孝祥
风入松

(fēng)  ()  (sōng) 

()  (fēi)  ()  (yàn)  (zhào)  (bīng)  (shuāng) 

(chū)  (shì)  (dào)  (jiā)  (zhuāng) 

()  ()  (xián)  ()  (héng)  (é)  () 

(rǎn)  (chéng)  (gōng)  (yàng)  (é)  (huáng) 

(gōng)  (é)  (jiāo)  ()  (fēi)  (yàn) 

()  (jīn)  (chóu)  ()  (qiū)  (niáng) 

(xiāng)  (luó)  (bǎi)  (zhuó)  ()  (xiāng)  (náng) 

()  ()  (zhuì)  (qióng)  (fāng) 

(qiáng)  (wēi)  (shuǐ)  (zhàn)  (tán)  (xīn)  () 

()  (jīn)  (xūn)  (rǎn)  (nóng)  (xiāng) 

(è)  绿()  (qīng)  ()  (yún)  () 

(huá)  (qīng)  ()  ()  ()  (shang) 

Copyright © 2017-2018 yanquecao.com All right reserved. 燕雀草 版权所有
  
燕雀草APP(安卓版)
燕雀草APP(安卓版)
植物百科APP(安卓版)
植物百科APP(安卓版)